Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Základné ustanovenia

 1. Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho ako aj zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len VOP) upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.
 2. Poskytovateľom služieb je Jaroslav Kurimčák so sídlom Pušovce 152, 08214 Pušovce , IČO : 46 103 619 DIČ : 1083475987/ Živnostenský register číslo: 750 – 37611
 3. Dodávateľ zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka zákazníkovi a umožňuje zákazníkovi tovar objednávať prostredníctvom internetovej stránky : www.krajinazdravia.sk
 4. Kupujúci potvrdzuje, že odoslaním objednávky predávajúcemu, resp. telefonickým alebo e-mailovým objednaním ‐ súhlasí s obchodnými a inými podmienkami uvedenými na stránkach obchodu predávajúceho (ďalej len „kúpna zmluva”).
 5. Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. V prípade nedostupnosti tovaru bude táto skutočnosť kupujúcemu oznámená a prípadné už uhradené finančné prostriedky vrátené na účet kupujúceho.

 

Objednávanie tovaru  :

 1. Všetky ceny zahŕňajú daň z pridanej hodnoty ( DPH )
 2. Po vytvorení objednávky vám bude automaticky zaslaný email s potvrdzujúcou správou o prijatí a spracovaní objednávky .
 3. V prípade že objednávka nebola potvrdená zákazník má právo stornovať ju .
 4. V prípade, že požadovaný tovar nie je dostupný z dôvodu vypredania a doba jeho dodania zákazníkovi sa predĺži alebo už nie je možná ,zákazník ale aj predávajúci má právo stornovať objednávku .
 5. Predávajúci ma právo stornovať objednávku v prípade objednania tovaru zákazníkom na osobný odber a následného neprevzatia do 3 pracovných dní .
 6. O stornovaní bude zákazník náležite informovaný e-mailom alebo telefonicky

 

Kúpna zmluva, odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Kúpna zmluva medzi zákazníkom a predávajúcim vznikne vystavením faktúry – daňového dokladu
 2. Po vystavení faktúry bude tovar odoslaný k zákazníkovi ak si túto službu objednal.
 3. Zákazníkovi vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a to do 14 dní odo dňa keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru.

Tovar do 14 dní bez udania dôvodu nemôže zákazník vrátiť len v prípade ak:  1. Tovar podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skazeniu

 1. Ak bol akýmkoľvek spôsobom poškodení, rozbalený alebo

používaný 

4.Vrátený tovar nesmie byť rozbalený alebo akýmkoľvek spôsobom

používaný. Musí obsahovať všetko príslušenstvo a byť v vrátený v stave

v akom bol odoslaný zákazníkovi.

5.Náklady za vrátenie tovaru znáša zákazník . Ak dôjde k prípadnej výmene tovaru a spätného odoslania zákazníkovi tento poplatok znáša predávajúci.

6.V prípade platného odstúpenia od zmluvy je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu sumu vyplatenú za vrátený tovar najneskôr do 14 dni odo dňa doručenia oznámenia odstúpenia od zmluvy .Predávajúci nie je povinný vrátiť sumu za zakúpený tovar pokiaľ mu nebude tovar doručený spätne alebo mu nebude zaslané potvrdenie o prevzatí tovaru.

 

 1. Kupujúci resp. zákazník môže odstúpenie od zmluvy uplatniť na emailovej adrese ……………… ………….alebo priamo u predajcu v kamennej predajni  Krajina Zdravia , Prostejovská 33 ,08001 Prešov
 2. Kupujúci porušuje zmluvu tým že tovar neprevezme .

 

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov :

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný s tým, ako mu predávajúci vybavil reklamáciu, alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a to prostredníctvom emailu …………………………………. Ak na túto žiadosť predávajúci do 30 dní od dňa odoslania neodpovie alebo na ňu odpovie zamietavo, spotrebiteľ sa môže s návrhom na začatie ARS obrátiť sa príslušný subjekt.

Slovenská obchodná inšpekcia

ústredný inšpektorát

Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Bajkalská 21/A, p. p. 29

827 99 Bratislava 27

Elektronická forma podania : ars@soi.sk  adr@soi.sk

Tel. kontakt : +421 (0)2/58 27 21 23, +421 (0)2/58 27 21 41

Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie sporu prostredníctvom európskej platformy na riešenie online sporov .

Odkaz : https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR.