OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Predávajúci (prevádzkovateľ internetového obchodu www.krajinazdravia.sk):

 

Chill, s.r.o.

Jantárová 1509/10
Košice 040 01

(ďalej len „sídlo predávajúceho“)

zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Košice I,Oddiel: Sro,Vložka číslo: 32110/V

 

IČO: 47 124 253

DIČ: 2023753303

IČ DPH: SK2023753303

 

Bankové spojenie: 2922893967/1100 (Tatra banka)

IBAN: SK9011000000002922893967 SWIFT: TATR SK BX

 

Kontakt: info@krajinazdravia.sk (ďalej len „emailová adresa“)

tel.: 0915 609 685

0948 025 577

 

Orgán dozoru:

V zmysle zákona číslo 128/2000 Z. z. o štátnej kontrole, všeobecným orgánom dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu je Slovenská obchodná inšpekcia.

 

Inšpektorát SOI pre košický kraj (podľa sídla dodávateľa?)

Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 055/6220 781
fax. č.: 055/ 6224 547
e-mail: ke@soi.sk

 

Kupujúci

Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá s predávajúcim uzavrie kúpnu zmluvu prostredníctvom objednávky v internetovom obchode www.krajinazdravia.sk (ďalej len „internetový obchod“)

 

Vytvorenie objednávky

Vytvorenie objednávky v internetovom obchode sa uskutočňuje vložením produktu do košíka stlačením tlačidla „VLOŽIŤ DO KOŠÍKA“ Stav košíka môže kupujúci skontrolovať kliknutím na ikonu košíka, kedy po zobrazení obsahu košíka možno tento meniť – odstrániť položky, prípadne meniť počet kusov jednotlivých položiek. Po kliknutí na tlačidlo „DOKONČIŤ OBJEDNÁVKU“ má kupujúci možnosť prihlásiť sa do svojho už existujúceho užívateľského konta a v prípade ak toto ešte nebolo vytvorené, má možnosť vytvoriť ho kliknutím na tlačidlo „ZAREGISTROVAŤ SA“, prípadne pokračovať bez registrácie kliknutím na tlačidlo „POKRAČOVAŤ BEZ REGISTRÁCIE“. V ďalšom kroku kupujúci vyplní do objednávkového formulára fakturačnú a dodaciu adresu, spôsob dodania a spôsob platby. Objednávka je vytvorená kliknutím na tlačidlo „OBJEDNÁVKA S POVINNOSŤOU PLATBY“, kedy kupujúci uskutočnil návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, pričom táto je uzavretá momentom, kedy kupujúci obdrží na ním zadaný email potvrdenie o prijatí objednávky.

 

Ceny

Ceny sú uvádzané s DPH, sú konečné a sú uvedené v eurách pri každom produkte v internetovom obchode. Predávajúci má právo upravovať ceny, pričom zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena je tá, ktorá je v momente vytvorenia objednávky uvedená za príslušný produkt v internetovom obchode. 

 

Spôsob dodania

Kupujúci má pri vytváraní objednávky na výber z dvoch spôsobov dodania.

Prvým spôsobom je osobný odber v prevádzkarni predávajúceho na adrese:

 

Krajina zdravia

Prostejovská 33

080 01 Prešov

Slovenská republika

(ďalej len „prevádzkareň predávajúceho“)

 

Otváracie hodiny: Pondelok až Piatok – 8:00 – 18:00

Sobota – 8:00 – 12:00

 

V prípade osobného odberu predávajúci neúčtuje poštovné a balné.

 

Druhým spôsobom dodania je doručenie na adresu prostredníctvom kuriéra. V tomto prípade predávajúci môže účtovať poštovné  a balné v hodnote 3,50 €.

 

Spôsob platby

Kupujúci má na výber z dvoch možností ako uhradiť  svoju objednávku. Pri bankovom prevode na účet Predávajúceho je Kupujúci povinný uviesť  ako variabilný symbol ID objednávky pre identifikáciu platby. Po pripísaní platby na účet Predávajúceho bude objednávka vybavená (pripravená na osobný odber, prípadne zaslaná na adresu, ktorú Kupujúci uviedol ako dodaciu adresu)

Druhým spôsobom úhrady je dobierka a teda úhrada v hotovosti pri prevzatí tovaru.

 

Dodacia lehota

Ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak, predávajúci je povinný objednávku vybaviť do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

Tovar s označením „NA SKLADE“ bude pripravený pre osobný odber, prípadne doručený na adresu, ktorú kupujúci uviedol pri objednávke spravidla do 5 pracovných dní.

O odoslaní a pravdepodobnom termíne doručenia ako aj o pripravení objednávky pre osobný odber v prevádzkarni predávajúceho bude kupujúci informovaný emailom.

V prípade ak si kupujúci objednaný tovar neprevezme do 7 dní od upozornenia o tom, že tovar je pripravený pre osobný odber, kúpna zmluva sa ruší, ak sa zmluvné strany nedohodli inak.

Dostupnosť tovaru s označením „TOVAR NIE JE DOSTUPNÝ“ si kupujúci môže overiť kliknutím na ikonu „?“, kedy po vyplnení kontaktných údajov a odoslaní ho predávajúci v čo najkratšom čase informuje o dostupnosti príslušného tovaru.

 

Prevzatie objednaného tovaru kupujúcim

Kupujúci je povinný pri doručení zásielky túto starostlivo vizuálne skontrolovať a v prípade, že zásielka nejaví známky poškodenia, kupujúci je povinný ju prevziať.

 

 

 

Odstúpenie od zmluvy

 

Kupujúci má právo písomne do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu. Kupujúci musí odstúpenie od zmluvy oznámiť písomne spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti o tom, že ide o odstúpenie od zmluvy a to doporučenou poštou na adresu Chill, s.r.o., Jantárová 1509/10, Košice 040 01, Slovenská republika.

 

Kupujúci pri odstúpení od zmluvy je povinný predávajúcemu vrátiť tovar nepoužívaný, nepoškodený v neporušenom obale, pričom musí byť zachovaná primeraná starostlivosť.

 

Kupujúci súhlasí s tým, že tovar, ktorý je predmetom odstúpenia od zmluvy, nebude posielať späť na dobierku. Predávajúci má právo odmietnuť prevziať tovar zaslaný na dobierku.

 

V písomnom odstúpení od zmluvy kupujúci musí uviesť deň prevzatia tovaru, číslo objednávky, kód a názov vráteného tovaru a číslo účtu prípadne adresu pre vrátenie peňazí. K odstúpeniu od zmluvy kupujúci musí priložiť kópiu dokladu o úhrade za tovar a vyplnený formulár pre vrátenie tovaru. Formulár je dostupný na tomto linku.

 

Za splnenia vyššie uvedených podmienok predávajúci uhradí kupujúcemu cenu za vrátený tovar do 14 dní od jeho prevzatia prevodom na účet, ak sa s kupujúcim nedohodlo inak. Spolu s cenou za tovar predávajúci uhradí aj náklady na prepravu, ktoré kupujúci uhradil pri preberaní tovaru, ako aj pri jeho vrátení.

 

Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy ak zistí, že objednávku nemôže riadne vybaviť v lehote určenej týmito podmienkami ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré od neho možno spravodlivo požadovať. O odstúpení od zmluvy predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho telefonicky alebo emailom.

 

Reklamácia

Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru vec riadne prezrieť a zjavné vady výrobku alebo dokladov bezodkladne oznámiť predávajúcemu. Na obale všetkých produktoch ponúkaných v internetovom obchode je uvedený dátum minimálnej trvanlivosti, pričom záručná doba neskončí pred uplynutím tohto dátumu.

 

Pre uplatnenie zodpovednosti za vady týkajúce sa akosti alebo množstva, je kupujúci povinný zaslať vadný tovar, kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.  spolu s podpísaným oznámením o uplatnení reklamácie, v ktorom uvedie popis závady na adresu sídla predávajúceho, prípadne po dohode s predávajúcim na adresu prevádzkarne. Kumulatívnym splnením týchto podmienok začína reklamačné konanie, pričom o tejto skutočnosti vydá predávajúci kupujúcemu písomné potvrdenie.

 

Kupujúci v oznámení o uplatnení reklamácie uvedie, ktoré zo svojich práv podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 

Pri neoprávnenej reklamácií znáša náklady na vrátenie tovaru kupujúci.

 

Predávajúci  reklamáciu vybaví bezodkladne, najneskôr však v lehote do 30 dní od začatia reklamačného konania, pričom o jeho priebehu a výsledku vyhotoví protokol, ktorý doručí kupujúcemu.

 

Alternatívne riešenie sporov

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu (ďalej len „ARS“) podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Inšpektorát SOI so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1 odbor výkonu dozoru www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk) spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on-line na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Ochrana osobných údajov

Predávajúcisa riadi zákonom č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Kupujúci vytvorením objednávky, prípadne užívateľského konta, dáva súhlas predávajúcemu na spracovanie jeho osobných údajov. Súhlas na spracovanie osobných údajov kupujúci udeľuje na dobu neurčitú a môže ho kedykoľvek odvolať písomne na adresu sídla spoločnosti. Kupujúci má po prihlásení do svojho užívateľského konta možnosť zmeniť osobné údaje, ktoré predávajúcemu poskytol.

 

Predávajúci sa zaväzuje, že osobné údaje, ktoré mu boli poskytnuté, neposkytne tretím osobám, s výnimkou údajov, ktoré nevyhnutne musí uvádzať v súvislosti s doručením objednávky.

 

Predávajúci sa zaväzuje, že poskytnuté osobné údaje bude využívať len za účelom riadneho plnenia povinností vyplývajúcich mu z kúpnej zmluvy s predávajúcim.

 

Predávajúci si vyhradzuje právo vytvárať štatistiky a analýzy správania sa návštevníkov v internetovom obchode, pričom sa zaväzuje, že tieto neposkytne tretej osobe, nakoľko slúžia výlučne len pre potreby predávajúceho.

 

Záverečné ustanovenia

Až do úplného zaplatenia kúpnej ceny je objednávaný tovar vo výhradnom vlastníctve predávajúceho.

Vytvorením objednávky kupujúci vyjadruje svoj súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 1.2.2016 a vzťahujú sa na všetky kúpne zmluvy, ktoré uzavrel predávajúci a kupujúci prostredníctvom internetového obchodu.